Numbers

Cardinal Numbers

một
1 / one

hai
2 / two

ba
3 / three

bốn
4 / four

năm
5 / five

sáu
6 / six

bảy
7 / seven

tám
8 / eight

chín
9 / nine

mười
10 / ten

mười một
11 / eleven

mười hai
12 / twelve

mười ba
13 / thirteen

mười bốn
14 / fourteen

mười lăm
15 / fifteen

mười sáu
16 / sixteen

mười bảy
17 / seventeen

mười tám
18 / eighteen

mười chín
19 / nineteen

hai mươi
20 / twenty

hai mươi mốt
hăm mốt
21 / twenty-one
(note: the number one (một) for 21, 31, 41… changes to the high-rising tone mốt)

hai mươi bốn
hai mươi tư
hăm bốn
24 / twenty-four
(note: the number four (bốn) for 24, 34, 44… may be changed to tư in the Hanoi dialect)

hai mươi lăm
hai mươi nhăm
hăm lăm
25 / twenty-five
(note: the number five (năm) for 25, 35, 45… may be changed to nhăm in the Hanoi dialect)

ba mươi
30 / thirty

bốn mươi
40 / forty

năm mươi
50 / fifty

sáu mươi
60 / sixty

bảy mươi
70 / seventy

tám mươi
80 / eighty

chín mươi
90 / ninety

một trăm
100 / one hundred

một trăm lẻ một
một trăm linh một
101 / one hundred and one

một ngàn
một nghìn
1000 / one thousand

một ngàn không trăm linh một
một nghìn không trăm linh một
một ngàn linh một
một nghìn linh một
1001 / one thousand and one

một ngàn không trăm mười
một nghìn không trăm mười
1010 / one thousand and ten

một ngàn một trăm
một nghìn một trăm
1100 / one thousand one hundred

mười ngàn
mười nghìn
10000 / ten thousand

một trăm ngàn
{sayit lang=”vi-VN” speed=”1″]một trăm nghìn[/sayit]
100000 / one hundred thousand

một triệu
1000000 / one million

Ordinal Numbers

thứ nhất
1st / first

thứ nhì
thứ hai
2nd / second

thứ ba
3rd / third

thứ tư
4th / fourth

thứ năm
5th / fifth

thứ sáu
6th / sixth

thứ bảy
7th / seventh

thứ tám
8th / eighth

thứ chín
9th / ninth

thứ mười
10th / tenth

thứ mười một
11th / eleventh

Mathematical Operations

một cộng một bằng hai
1 + 1 = 2
one plus one equals two

hai trừ một còn một
2 – 1 = 1
two minus one equals one

hai nhân hai bằng bốn
2 x 2 = 4
two times two equals four
two multiplied by two equals four

hai chia hai bằng một
2 ÷ 2 = 1
two divided by two equals one

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *