Telling Time & Dates

ngày
day

hôm kìa
2 days before yesterday

hôm kia
the day before yesterday

hôm qua
yesterday

hôm nay
today

ngày mai
tomorrow

ngày kia
the day after tomorrow

ngày kìa
two days after tomorrow

chủ nhật
Sunday

thứ hai
Monday

thứ ba
Tuesday

thứ tư
Wednesday

thứ năm
Thursday

thứ sáu
Friday

thứ bảy
Saturday

Hôm nay thứ mấy?
What day is today?

Hôm nay thứ bảy.
Today is Saturday.

ngày thường
ngày thường trong tuần
weekday

cuối tuần
weekend

ngày nghỉ
holiday

ngày nghỉ lễ
ngày lễ chung
ngày lễ công
ngày lễ thường
ngày lễ quốc gia
public holiday

sáng
morning

trưa
noon

chiều
afternoon

tối
evening

đêm
night

thập kỷ
decade

thế kỷ
century

thiên niên kỷ
millennium

ngày xưa
in the old days

ngày xửa ngày xưa
once upon a time

mới gần đây
the other day / recently
(in the past)

một ngày nào đó
someday
(in the future)

Time

giờ
hour / o’clock

phút
minute

giây
second

Bây giờ là mấy giờ?
Mấy giờ rồi?
What’s the time? / What time is it now? / What time is it already?

đúng
exact / on the dot

kém
minus

rưỡi
half

mười hai giờ đêm
12 A.M.

mười hai giờ trưa
12 P.M.

hai giờ sáng
2 A.M.

hai giờ chiều
2 P.M.

hai giờ mười lăm
hai giờ mười lăm phút
two fifteen / quarter past two

hai giờ bốn lăm
ba giờ kém mười lăm
two forty-five/ quarter to three

Frequency

mỗi lần
everytime

hằng ngày
everyday / daily

mỗi tuần
every week / weekly

hàng năm
every year / yearly

mỗi hai ngày
every two days

mỗi hai tuần
every two weeks / biweekly / fortnightly

mỗi hai năm
every two years / biannual

một lần một ngày
once a day / once per day

mỗi tuần một lần
once a week / once per week

mỗi năm một lần
once a year / once per year

phần lớn thời gian
most of the time

Common Expressions

Đến lúc rồi đấy.
It’s about time.
(for something to occur/happen)

Xe buýt chuẩn bị đi rồi.
The bus is about to leave.

Đã đến lúc.
It’s time.
(for something to occur/happen)

Đã đến lúc xe buýt khởi hành.
It’s time for the bus to leave.

Hạn nộp hồ sơ xin thị thực là ngày mai.
The deadline for visa application is tomorrow.

Tôi có thể yêu cầu gia hạn không?
Can I request for an extension of the deadline?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *