Thai Vowels

อา อาอ อะ อัอ อาย ไอ อาว อาวอ เอา อาวอ เอ เออ เอะ เอ็อ เอว เอ็ว แอ แออ แอะ แอ็อ แอว แอว เออ เอิอ เออะ เอิอ เอย เอย เออว อี อีอ อิ อิอ อิว เอีย เอียอ เอียะ เอียอ เอียว โอ โออ โอะ ออ โอย ออ อออ เอาะ อ็ออ ออย ออย อู อูอ อุ อุอ อูย อุย อัว อวอ อัวะ อวอ อวย อวย อือ อือ อึ อึอ เอือ เอืออ เอือะ เอืออ เอือย อึย ฤๅ ฦๅ อำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *